www.altabibliotek.net/finnmark

 
Forord
I. Fra Bergen til Alten
II. Bossekop og Alten
III. Fra Bossekop til Koutokæino
IV. Koutokæino
V. Koutokæino
VI. En Tur til en Renby
VII. Om Lapperne
VIII. Om Renen
IX. Ved Juletid i Koutokæino
X. Om Nordlyset
XI. Udflugter fra Koutokæino
XII. Rædselsperioden i Koutokæino
XIII. Paa Reise
XIV. Thingugen i Koutokæino
XV. Reise til Sodankylä
XVI. Fra Koutokæino til Bossekop
XVII. Fra Alten til Hammerfest
XVIII. Fra Hammerfest til den russiske Grænse
Anmærkninger
Forfatterens Reiseruter

Under Nordlysets Straaler : Skildringer fra Lappernes Land / af Sophus Tromholt. - Kjøbenhavn : Gyldendal, 1885


Forord.

Det Arbeide, som Forfatteren her vover at fremlægge for det nordiske Publikum, er en Gjengivelse af et af ham for et Par Aar siden efter Opfordring fra England udarbeidet Værk, der er udkommet i London i to Bind under Titelen: "Under the Rays of the Aurora Borealis", udgivet af Hr. CARL SIEWERS.

Idet Forfatteren for øvrigt skal lade sin Bog tale for sig selv, skal han kun bemærke, at den ikke er noget videnskabeligt Værk og ikke heller nogen Roman. Forfatteren har søgt i flygtige Omrids at give en Fremstilling af et Vinterophold i det høie Nords fjærne, afsides Zoner, hvis mærkelige Natur- og Folkeliv han samtidig har ønsket i raske Træk at kunne føre frem for Læserens Øine. Men uagtet disse Skildringer altsaa ikke gjør Fordring paa hverken videnskabelige eller æsthetiske Fortrin, vover Forfatteren dog at haabe, at Læseren ikke uden Interesse vil følge ham til hine Egne, hvorhen Turistens Fod kun sjældent forvilder sig, og hvor det i hvert Fald næsten aldrig falder i den Fremmedes Lod som Forfatteren at leve en hel, lang og mørk Vinter sammen med de eiendommelige Forhold i Naturen og Menneskelivet.

Det var som Deltager i de internationale Polarstationers Virksomhed, at Forfatteren gjæstede det europæiske Fastlands nordligste og mest afsides liggende Regioner. Hans Opgave var at udføre Observationer over Nordlyset, specielt Maalinger til Bestemmelse af Nordlysets Høide over Jordoverfladen, korresponderende med lignende Maalinger paa den norske Polarstation i Bossekop og den finske i Sodankylä. Han valgte som det mest passende Punkt den lille norske Lappeby Koutokæino nær den russisk-finske Grænse.

Forfatteren medførte et fotografisk Apparat, og ved Hjælp af dette har Lyset paa hine høie Bredegrader tegnet de Billeder, som han tror vil give hans Bog forøget Interesse og Anskuelighed.

Under sit Ophold i Koutokæino skrev Forfatteren til et Par nordiske Dagblade en Række Reisebreve, der vandt langt større Bifald, end han nogen Sinde havde turdet vente, og som udgjør en Del af de følgende Blades Indhold, om end i omarbeidet, til Dels meget udvidet Skikkelse. Forfatteren har ment for disse Partiers Vedkommende at burde bibeholde Brevformen for at bevare den oprindelige Umiddelbarhed og maaske større Livlighed i Fremstillingen.

En Fortegnelse over de Skrifter, som Forfatteren har benyttet ved Udarbeidelsen, vil blive meddelt i Bogens Slutning.

Skulde nogen ønske at vide mere om Forfatteren, end hans Bog fortæller om ham, staar de følgende biografiske Oplysninger til Tjeneste.

For nogle og tredive Aar siden laa han grædende i sin lille Vugge i Husum, sin Barndoms uforglemmelige Aar tilbragte han i Smaabyer i Holsten, Ungdomsalderens Minder knytter sig til Jyllands Bakker, og i den sidste halve Snes Aar har han levet mellem Norges Fjælde.

Han har været Omgangsven med Lapperne og er bleven skjældt ud af Islænderne. Han har drukket Rhinskvin i Rusland og spist Kaviar paa Rhinen. Han har haft Spleen paa Loch Lomond og Mavepine i Amsterdam. Han har staaet andagtsfuld foran Rafaels Madonna og danset Cancan paa Bal mabille.

Uagtet han græd i Vuggen - og hvem gjør ikke det? - er hans Anskuelse dog den, at Livet alle Vegne i Verden har flere lyse Sider end mørke, og han skulde ikke have det ringeste imod, at hans Leveaar blev lige saa mange som Methusalems.

Hvad hans ydre Person angaar, henviser han nysgjerrige Læsere til omstaaende Billede.

Kristiania, Mai 1885

Forfatteren.