www.altabibliotek.net/finnmark

 
Fortale.
I. Om Finmarkens Navn og Grændser i ældre Tider
II. Det nuværende Finmarkens geographiske Beskrivelse
III. Om Finmarkens Clima og physiske Beskaffenhed i Almindelighed
IV. Om Finmarkens Naturproducter
V. Om Finmarkens Indvaanere og Befolkning i ældre og nyere Tider
VI. Om Næringsveiene i Finmarken
VII. Om Almuens Characteer, Oplysning og Moralitet
VIII. Om Almuens Levemaade og Oeconomie
IX. Om adskillige offentlige Indretninger

Optegnelser fra Finmarken : samlede i Aarene 1826-1834 og senere udgivne som et Bidrag til Finmarkens Statistik / af Fredrik Rode. - Skien : Feilberg, 1842.

Fortale.

For at sætte Læseren i Stand til at bedømme disse Optegnelser fra et rigtigt Standpunkt, bør jeg forklare, at de fra Begyndelsen ere nedskrevne alene til egen Fornøielse og Efterretning, samt i den Form og Orden, som Tid og Omstændigheder førte det med sig. Først efterhaanden, som de bleve mangfoldigere og fuldstendigere, opstod hos mig den Idee at udgive dem i Trykken, da de urigtige og mangelfulde Forestillinger om Forholdene i Finmarken, der ved saa mange Leiligheder røbede sig endog i de fra Regjeringens Contorer eller andre Embeds-Authoriteter udgaaende Forføininger, ofte nok beviste Trangen til et Skrift, der kunne give Enhver, som behøvede eller ønskede det, et nogenledes fuldstendig og rigtigt Billede af disse Rigets fjerneste Egne. Men skulde Optegnelserne haabes at kunne fyldestgiøre dette Øiemed, var det nødvendigt at ordne dem i systematisk Form til et sammenhængende Heelt; ligesom ogsaa adskillige Materier maatte bearbeides med mere Omsorg og større Udførlighed. Dette var ogsaa min Hensigt, og allerede paabegyndt, da forandrede Forholde nødsagede mig til først at avbryde, siden ganske at henlægge dette Arbeid, og at opgive Tanken om dets Trykning.

Imidlertid har jeg faaet saa mange og eftertrykkelige Paamindelser herom ei alene fra Finmarken, hvor det var Flere Bekjendt, at jeg havde en saadan Beskrivelse under Arbeide, men ogsaa av nogle herværende Venner, som have fundet Fornøielse i at blade i Manuscriptet, at jeg, da en ny og fuldstændigere Bearbeidelse av det hele med hvert Aar bliver mere og mere umulig, omsider har besluttet mig til at lade det fremtræde omtrent i den Skikkelse, som det engang har faaet, med de Rettelser og Forbedringer, som jeg uden en total Omarbeidelse formaaer at give det.

Jeg har vistnok ikke været uopmærksom paa de Betænkeligheder ved Skriftets Udgivelse, som, endog uden hensyn til dettes Ufuldkommenhed, nødvendig maatte opstaae derved, at allerede flere Aar ere henrundne siden Arbeidet sluttedes, i hvilket Tidsrum deels nogle af de i Skriftet omhandlede Forhold ere væsentlig forandrede, deels andre imidlertid utkomne Skrifter, navnlig den sidste Deel af Krafts Norges Beskrivelse, have bidraget meget til den rigtigere Kundskab om Finmarken. Men ligesom disse Skrifter, der have et mere indskrænket Øiemed, dog ingenlunde kunne siges at gjøre en udførligere Beskrivelse overflødig, saaledes har jeg heller ikke troet, at et Tidsrum af 8 Aar kunde komme i afgjørende Betragtning, eller at nærværende Optegnelser derfor i det Hele taget kunde kaldes forældede, da de fleste og væsentligste Materier, der ere gjorte til Gjenstand for Beskrivelsen, ere af en saadan Beskaffenhed, at de kun igjennem længre Tidsperioder undergaae nogen merkelig Forandring, og da det dog alltid har og end mere i Fremtiden vil have historisk Interesse at vide, hvordan Forholdene vare tilforn. Saadanne Oplysninger har jeg selv saa ofte savnet endog for den nærmest forbigangne Tid, at jeg ikke kan betvivle Nytten av et Skrivt, hvori de med Lethed kunne findes.

De tilføiede Karter trænge udentvivl i endnu høiere Grad end selve Bogen til Publikums Overbærelse. De ere, som alt det Øvrige, oprindeligen kun bestemt til eget Brug, og have Mangel paa anden Beskjæftigelse at takke for deres første Tilværelse, idet jeg paa mine hyppige og lange Embedsreiser ofte blev liggende veirfast efterat have tilendebragt mine Forretninger, eller af andre tilfældige Omstændigheder opholdtes paa Steder, hvor jeg Intet havde at bestille. Jeg har senere, saa ofte Tid og Leilighed gaves, med Flid søgt at fuldstændiggjøre dem; men da Landmaalingen dog stedse maatte blive et aldeles underordnet Øiemed for mine Reiser, som altsaa ikke kunde indrettes efter dens Fordringer; da jeg ingen Øvelse havde i dette Arbeide, der udførtes med faae og tildeels selvgjorte Instrumenter, samt da jeg, for at Karterne ikke altfor meget skulde forhøie Prisen paa Bogen, selv har maattet agere Litograph og med egen uvant haand udarbeide dem i Stenen; saa tør Man ikke gjøre sig store Forventninger. Navnlig skylder jeg at bemærke, at Undersiden af Landet langs havkanten, hvor mine Embedsreiser sjelden førte mig hen, og hvor Storm eller Søegang ofte forbød Landingen paa de til et sammenhængende Triangelnet nødvendigste Punkter, for en Deel kun ere en Copie af Pontoppidans Kart med de Berigtigelser, som Øiemaalet i Forbindelse med enkelte geometriske Bestemmelser satte mig istand til at gjøre; hvorimod jeg har været saa heldig at kunne give nogle av disse Strækninger med desto større Nøiagtighed, idet jeg ved en Vens velvillige Bistand i den sidste Tid har erholdt Resultaterne af den efter Regjeringens Foranstaltning foretagne Kystopmaaling, forsaavidt den hidtil er udført.

Kartet over Kautokeino og Karasjok Sogne, hvor jeg aldrig kom uden om Vinteren, der især i disse Egne er en for Landmaalerne altfor ugunstig Aarstid, er kun at betragte som en blot Croquis, skizzeret efter eget Øiemaal og Fjeldfinnernes særdeles nøiagtige Beretninger. Imidlertid er jeg dog forvisset om, at disse Skizzer ere rigtigere og fuldstændigere end de Karter, som hidtil haves; og da deslige endog mindre fuldkomne Skizzer saa væsentlig bidrage til, at Man kan orientere sig i et fremmed Landskab, saa har jeg ikke taget i Betænkning at lade dem følge Bogen.

Gjerpen Præstegaard, Juni 1842

F. Rode.